Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo
Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo
Tło bannera

Regulamin Hotelu Gwiazda Morza SPA&SPORT

Gwiazda Morza Resort SPA&Sport, Władysławowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Informujemy, że Gość hotelowy akceptując regulamin hotelu zobowiązuje się do przestrzegania Polityki bezpieczeństwa, w tym ograniczeń i restrykcji wprowadzonych aktami prawa ujętymi w przedmiotowym dokumencie.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które ma na celu zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościom hotelu Gwiazda Morza SPA&SPORT.

Regulamin Hotelu

ZASADY REZERWACJI 

KOJCE  

Kojce dostarczane są na życzenie i nieodpłatnie dla dzieci do 3. roku życia; jednakże hotel oferuje kojce wraz z kocami, ochraniaczami i poduszkami. 

 

POBYTY RODZINNE  

Ceny pokoi obejmują zakwaterowanie dzieci do lat 4. Za dostawki nie są naliczane dodatkowe opłaty. Wyżywienie objęte jest dodatkową opłatą w wysokości: dzieci w wieku 0-4 bezpłatnie, 5-14 lat – 50% 15 + jak dorosły. 

 

ZASADY REJESTRACJI W POKOJACH 

 

WCZESNY PRZYJAZD  

Check in: 16:00 

Wczesne zakwaterowanie w pokoju możliwe w przypadku dostępności pokoi. W celu zagwarantowania wczesnego zameldowania, pokój musi być zarezerwowany na noc poprzedzającą przyjazd.  

 

WCZESNY WYJAZD  

Check out: 11:00 

Goście opuszczający hotel przed ustaloną datą wyjazdu mogą być obciążeni opłatą za wczesny wyjazd. Opłata może wynieść do 100% wartości potwierdzonego czasu pobytu, w zależności od zarezerwowanej oferty pobytowej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z hotelem.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW TOŻSAMOŚCI 

Ze względów bezpieczeństwa, przy zameldowaniu należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Akceptowane dokumenty to prawo jazdy, paszport i karta potwierdzająca wiek (jak np. dowód osobisty). Dokument tożsamości ze zdjęciem musi także pasować do imienia i nazwiska podanych na rezerwacji.  

 

PÓŹNE WYMELDOWANIE  

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy zgłosić w recepcji do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Z przyjemnością oferujemy możliwość późnego wymeldowania na życzenie. Godzina wymeldowania to 11:00. W przypadku późnego wymeldowania, do 18:00 stosuje się opłatę równą cenie korzystania z pokoju przez cały dzień (połowa wartości doby w danym dniu). W przypadku wymeldowania po 18:00 stosuje się opłatę za pełną dobę w pokoju.  

 

ODMOWA ZAMELDOWANIA  

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulaminy obowiązujące w Hotelu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 

 2. W przypadku stwierdzenia przez Gościa nieprawidłowości związanych z brakiem wyposażenia lub zauważeniem usterek w pokoju, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Recepcję Hotelu. 

 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Dodatkowo Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 

 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotelu oraz innych Regulaminów obowiązujących w Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT, naruszenia dóbr osobistych Gości lub pracowników Hotelu, dyrekcja lub zarząd spółki operatorskiej może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu. 

 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz upewnić się, że drzwi do pokoju są zamknięte. 

 6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU 

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie. 
 5. Zgodnie z regulaminem płatnych miejsc postojowych (dostępny w recepcji Hotelu) Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane w hali garażowej czy zewnętrznych miejscach postojowych. Jednocześnie Hotel jako Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez osoby, za które Wynajmujący zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi odpowiedzialność. Gość jako Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Wynajmującemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem Obiektu 

 

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.  
 

CISZA NOCNA 

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.  

 

REKLAMACJE 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej w recepcji głównej niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez hotel w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I BHP 

POLITYKA DOTYCZĄCA PALENIA  

 1. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, również w pokojach oraz na balkonach i tarasach. Opłata za czyszczenie lub złamanie regulaminu zostanie naliczona w wysokości 500 PLN za każdorazowe naruszenie niniejszego postanowienia.
 2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 5. Mając na uwadze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zabrania się przechowywania na korytarzach wszelkich przedmiotów, które zawężają ich drogę ewakuacyjną (np. wózki dziecięce, transportowe czy inwalidzkie). W przypadku niezastosowania się do powyższego pozostawione przedmioty na korytarzach zostaną komisyjnie i protokolarnie zdeponowane w pomieszczeniach gospodarczych.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

INFORMACJE ODNOŚNIE PRZYSTOSOWANIA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYH 

Hol, obszar konferencyjny, miejsca ogólnodostępne i wszystkie restauracje są przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oferujemy pokój dostępny dla niepełnosprawnych gości. Przed hotelem zlokalizowane zostało dodatkowo miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Skontaktuj się bezpośrednio z hotelem, aby uzyskać więcej informacji. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE SPOŻYCIA ALKOHOLU 

Napoje mogą być podawane osobom powyżej 18. roku życia (z ważnym dokumentem tożsamości). 

 

ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI 

Nie oferujemy własnych usług opieki nad dziećmi; jednak możemy zapewnić numer telefonu do lokalnej placówki świadczącej usługi opieki nad dziećmi, do której goście mogą zadzwonić, aby ustalić opiekę nad dziećmi. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

Korzystanie ze strefy basenów i saun oraz centrum fitness jest możliwe w przypadku osób niekorzystających z usług hotelowych – za dodatkową opłatą w terminach ustalonych przez Operatora Obiektu. Korzystanie z basenu oraz baru na dachu hotelu jest możliwe wyłącznie w przypadku gości hotelowych.  

 

 

ZASADY PŁATNOŚCI

 

AKCEPTACJA CZEKÓW 

Nie akceptujemy płatności czekami. 

 

KARTA KREDYTOWA/DEBETOWA 

Karty debetowe i kredytowe będą autoryzowane podczas procesu meldowania i obciążane kwotą za pobyt oraz kaucją, która może zostać powiększona, jeśli rachunek pokojowy przewyższy jej wartość. Autoryzacja spowoduje zablokowanie środków do czasu wymeldowania i wówczas karta zostanie rzeczywiście obciążona poniesioną kwotą. Autoryzowane środki zostaną zwolnione przez Twój bank lub instytucję finansową w przeciągu maksymalnie 30 dni po Twoim wyjeździe. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikającego z tego tytułu opłaty lub prowizje. 

 

WAHANIA KURSÓW WALUT 

Przeliczanie waluty przez banki lub firmy obsługujące karty kredytowe podczas przetwarzania płatności nie jest objęte kontrolą przez hotel i podlega wahaniom kursu wymiany. 

 

KUPON UPOMINKOWY 

Aby nabyć lub zrealizować kupon upominkowy, skontaktuj się bezpośrednio z hotelem drogą telefoniczną lub mailową. 

 

PŁATNOŚCI 

Karta kredytowa użyta do dokonania rezerwacji musi być ważna przez cały czas pobytu. Przedstaw tę kartę kredytową w hotelu w momencie zameldowania. Jeśli dokonujesz rezerwacji w imieniu innej osoby, musisz skontaktować się bezpośrednio z hotelem w celu uzgodnienia kwestii wystawienia rachunku.  

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH  

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest GWIAZDA MORZA HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą we Władysławowie ul. Hryniewieckiego 12A  

 

§ 2.  PEŁNOMOCNIK ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych jest dostępny pod adresem e-mail ado@gwiazdamorza.com  

 

§ 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH  

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest: 

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu, 

 1. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, 

 1. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.  

 

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.  

 

§ 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE 

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, 

 1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, 

 1. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, 

 1. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.  

 

§ 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe: 

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, 

 1. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, 

 1. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.  

 

§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres ado@gwiazdamorza.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. 

 

§ 8.  MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.  

 

§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dokumentu tożsamości ze zdjęciem, adresu zamieszkania, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.  

 

§ 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE 

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.  

 

§ 11. DOSTĘP 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych GWIAZDA MORZA RESORT SPA&SPORT dostępna jest również na stronie internetowej. 

 

Regulamin Instytut SPA

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet informacji i wskazówek jak przygotować się i korzystać z zabiegów w naszym INSTYTUCIE SPA GWIAZDA MORZA.
Zależy nam, aby wizyta była dla Państwa szczególnym przeżyciem i przebiegała bez zakłóceń - w związku z tym prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie, ponieważ pomoże to nam w profesjonalnej realizacji usług.

 

 1. Instytut SPA stanowi integralną część Hotelu Gwiazda Morza Resort SPA & SPORT we Władysławowie. Na jego terenie obowiązują przepisy Regulaminu Hotelowego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Instytut SPA Gwiazda Morza czynny jest według godzin dostępnych na stronie internetowej i punktach informacyjnych w Resorcie.
 3. Korzystanie z usług Instytutu SPA, w tym dokonana rezerwacja zabiegów jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 4. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z recepcją INSTYTUTU SPA, gdzie nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze zabiegów najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb.
 5. Rezerwacji zabiegów można dokonać codziennie w Recepcji INSTYTUTU SPA w godzinach jej otwarcia, telefonicznie pod numerem: +48 58 600 22 11, przez wewnętrzny numer wybierany z Państwa pokoju: 511 lub mailowo pisząc na spa@gwiazdamorza.com.
 6. Zalecamy dokonywanie rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem.
 7. Gości Resortu Gwiazda Morza prosimy o przybycie na zabieg z 15-minutowym wyprzedzeniem, aby mogli się Państwo przygotować do zabiegu i wypełnić ankietę związaną z planowanymi zabiegami.
 8. Prosimy o przybycie do Instytutu SPA w szlafroku oraz klapkach, które znajdziecie Państwo w swoich pokojach w SPA BAG.
 9. Gości spoza hotelu prosimy o przybycie ok. 30 minut przed planowanym zabiegiem celem przebrania się w szatni i przygotowania do zabiegu.
 10. Dla gości spoza hotelu przygotowaliśmy szlafrok, kapcie oraz ręcznik. Można je odebrać przed zabiegiem w recepcji głównej lub w recepcji INSTYTUTU SPA.
 11. Niezbędne akcesoria takie jak jednorazowa bielizna otrzymają Państwo bezpośrednio przed zabiegiem w gabinecie. Przed zabiegami na ciało i masażami zalecamy krótki prysznic.
 12. Aby zapewnić punktualne rozpoczęcie zabiegów następnym Gościom, prosimy o punktualne przybycie.
 13. W przypadku spóźnienia zabieg zostanie skrócony bez możliwości obniżenia jego ceny.
 14. Dla komfortu Państwa prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych, pozostawienie ich w pokoju hotelowym oraz prowadzenie przyciszonych rozmów.
 15. Przed zabiegami nie zalecamy spożywania ciężkich posiłków.
 16. Bezpośrednio po zabiegach prosimy o unikanie kąpieli słonecznych oraz niekorzystanie z saun.
 17. Zabiegi pielęgnacji ciała oraz korzystanie z łaźni parowo-błotnej wykonywane z użyciem olejków eterycznych nie są odpowiednimi zabiegami dla kobiet w ciąży oraz podczas miesiączki. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zabiegu bądź zaproponowania zabiegu alternatywnego.
 18. Łaźnia parowa parowo–błotna nie jest polecana osobom z wysokim ciśnieniem i chorobami układu krążenia. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania dostępne są w recepcji Instytutu SPA lub u naszych terapeutów.
 19. Po zabiegach zapraszamy do strefy relaksu, w której podawana jest woda mineralna i aromatyczna herbata.
 20. W INSTYTUCIE SPA obowiązuje zakaz:
  1. wnoszenia i spożywania alkoholu,
  2. używania narkotyków bądź innych środków odurzających,
  3. palenia tytoniu,
  4. wprowadzania zwierząt,
  5. korzystania z kamer i aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń umożliwiających zapis obrazu lub dźwięku,
  6. akwizycji i pozostawiania materiałów reklamowych.
 21. Osobom pod wpływem alkoholu zabiegi w Instytucie SPA nie będą wykonywane.
 22. Dzieciom w wieku od 3 lat i nastolatkom do 18 roku życia polecamy zabiegi przygotowane specjalnie dla nich, z których mogą korzystać za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i wyłącznie w ich obecności.
 23. Niewłaściwe zachowanie (propozycje seksualne, agresja itp.) będzie skutkować przerwaniem zabiegu i obciążeniem pełną płatnością za ten zabieg.
 24. Obciążenie na rachunku za pobyt. Napiwek nie jest wliczony w cenę zabiegu.
 25. W przypadku realizacji vouchera lub kuponu rabatowego prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym Recepcji INSTYTUTU SPA.
 26. Prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji z zarezerwowanego zabiegu na co najmniej 8 godzin przed jego planowanym rozpoczęciem lub w dniu poprzedzającym zabieg do godziny 18.00. Późniejsze zgłoszenie lub jego brak spowoduje pobranie pełnej opłaty za zabieg.
 27. Prosimy o przybycie do SPA bez kosztowności i biżuterii, o zdjęcie której poprosimy przed zabiegiem.
 28. RESORT GWIAZDA MORZA nie ponosi odpowiedzialności za zgubione elementy biżuterii i inne cenne rzeczy. W pokojach hotelowych i apartamentach można skorzystać z sejfów.
 29. Komfort i bezpieczeństwo pielęgnacji są naszymi priorytetami i dlatego prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety przed zabiegiem i poinformowanie nas o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych mogących być przeciwwskazaniem do wykonania danego zabiegu.
 30. W INSTYTUTCIE SPA można zakupić produkty do pielęgnacji domowej, dzięki którym możecie Państwo kontynuować pielęgnację po powrocie do domu.
 31. Zajęcia grupowe w sali NAUTICA i na basenie zorganizowane będą wg grafiku dostępnego na stronie internetowej i punktach informacyjnych w Resorcie.
 32. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań Instytut SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 

Zasady pobytu zwierząt

ZASADY POBYTU ZWIERZĄT

 1. Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT przyjmuje psy i koty. Dopuszcza się maksymalnie dwa zwierzęta na pokój. Prosimy o powiadomienie działu rezerwacji hotelu o przybyciu ze zwierzętami przed przyjazdem oraz zapoznaniem się z warunkami zakwaterowania zwierząt dostępnymi w recepcji głównej hotelu lub na stronie www.gwiazdamorza.com/kochamy-zwierzeta
 2. Za każdego pupila, który przyjedzie z Właścicielem do naszego hotelu, przekazujemy 10 PLN na cele charytatywne dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt “Ostoja” w Pomieczynie.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie rodzaju, rasy i zachowania zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, które wykazują zachowania groźne lub agresywne.
 4. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie). Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 5. Przy zameldowaniu należy podpisać porozumienie dotyczące przebywania zwierząt na terenie obiektu, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 6. Opłata za zwierzę wynosi 120 PLN za pobyt. Kwota stanowi opłatę za dodatkowe sprzątanie pokoju i ozonowanie po pobycie psa w pokoju.
 7. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzę musi być wyprowadzane na smyczy lub w transporterze oraz pod opieką Właściciela. W szczególnych przypadkach hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 8. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.
 9. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia hotelowego i prywatnego innych gości z winy swojego zwierzęcia. Jeżeli pościel, materac, sofa, fotele, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, ślina, karma, błoto, załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju, łazience czy na balkonie) lub uszkodzone, Właściciel jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z wyrządzonej szkody. Dotyczy to również zabrudzeń i uszkodzeń wyrządzonych w częściach wspólnych obiektu, które zarejestruje kamera, świadkowie zdarzenia lub sam Właściciel.
 10. W ramach pobytu istnieje możliwość zmniejszenia opłaty o 10 zł, jeśli Właściciela zwierzęcia posiada ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, chroniące w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej szkody spowodowanej przez pupila. W sytuacji wystąpienia szkody Właściciel oraz poszkodowany spisują w Recepcji protokół szkody (załącznik 2) celem zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Wcześniej w Załączniku 1 prosimy o wskazanie nr polisy ubezpieczenia.
 11. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi ze stosowną informacją „Zwierzę w pokoju”. Zawieszki są dostępne w każdym pokoju.
 12. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się pozostawiania zwierzęcia samego na balkonie w pokoju hotelowym oraz tarasie hotelowym.
 13. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z Recepcją pod numerem 500.
 14. Zwierzęta nie mogą przebywać w strefie Wellness (baseny, sauny, siłownia), w sali Kids Room, w Restauracjach N54 i H12 bez wcześni, salach Triathlon oraz Climb, w pomieszczeniu ze ścianką wspinaczkową, w Instytucie SPA oraz na zewnętrznym placu zabaw. Zakazuje się również kąpieli z psem w basenie zewnętrznym i jacuzzi.
 15. Przebywanie z pupilem jest dozwolone w prywatnym parku, hotelowym lobby, na tarasie poziom 4 i 5, jednakże nie na kanapach, fotelach czy koszach plażowych.
 16. Restauracja N54 przygotowała dla właścicieli i ich zwierząt specjalnie wydzielone stoliki przed wejściem do restauracji, w sali Sail lub na tarasie hotelu. W Restauracji H12 z pupilem można zająć stolik na zewnątrz restauracji. W hotelu można także korzystać z usługi Room Service.
 17. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 18. W sytuacji zgłoszeń ze strony gości lub hałasu dochodzącego z pokoju, gdzie zostało pozostawione zwierzę, hotel będzie niezwłocznie kontaktował się z właścicielem zwierzęcia osobiście lub telefonicznie.
 19. Brak zgłoszenia obecności zwierzęcia w pokoju lub naruszenie powyższych zasad będzie skutkował naliczeniem kary w wysokości 500 zł.

Załączniki możesz zobaczyć i pobrać tutaj: Zasady pobytu zwierząt

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Gwiazda Morza Hotel Management sp.z o.o. sp.k., Hryniewieckiego 12A, 84-120, Władysławowo Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane